Proponowany cykl warsztatowy ma strukturę całościową i zamkniętą (daje efekt w postaci pokazu umiejętności pod koniec cyklu). Może być zatem powtarzany – z odpowiednimi modyfikacjami – w kolejnych sezonach artystycznych.

Szczegóły

 • sobota, godz. 12-15
 • placówki kultury podległe merytorycznie ŁDK
 • pojedynczy warsztat – 50 zł / miesiąc zajęć – 200 zł

Projekt poniższy jest skierowany do dzieci i młodzieży z niewielkich ośrodków miejskich oraz wsi. Opiera się na filozofii „podążania za dzieckiem”, czyli proponowania różnorodnych zabaw, ćwiczeń i twórczych działań w oparciu o potrzeby, możliwości i chęci uczestników. Zajęcia te mają na celu reintegrację grup rówieśniczych, przepracowanie stresów lęków i traum związanych z okresem zamknięcia oraz wprowadzenie nowych (bądź odświeżenie dotychczasowych) umiejętności poszczególnych uczestników zajęć w zakresie różnorodnych działań scenicznych (wokalno-aktorskich) i wystąpień publicznych.

Mają one również za cel promocję zdrowia (higiena i psychologia głosu, terapeutyczne działanie technik relaksacyjnych i dramowych, relaksujące działanie technik oddechowych).

Środki artystyczne używane podczas realizacji projektu, to przede wszystkim metafora, elipsa, hiperbola i inwersja. Najogólniej – niezbędne są one do pomniejszenia skali i rangi lęków i stresu wynikającego ze stanu długotrwałego zagrożenia i izolacji oraz idących za nimi sytuacji patologicznych (przemoc psychiczna i fizyczna, stany depresyjne, poczucie opuszczenia etc.) w sposób, który pozwoli na pogodne i jasne wyartykułowanie swojego zdania. Pozwoli to również uczestnikom na oswojenie swoich wspomnień i wyobrażeń związanych z pandemią i jej skutkami na zasadzie kontrapunktu.

Wykorzystane zostaną do tego nawiązania do znanych i lubianych przez młodzież książek i filmów (w tym musicali) oraz improwizacje oparte na improwizowanych tekstach i sytuacjach napisanych i wykreowanych przez samych uczestników podczas zajęć warsztatowych.

Cykl warsztatów skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej (np. 14-18 lat). Ogólna liczba uczestników warsztatów powinna oscylować na poziomie 15 osób.

W planowanym przebiegu działań warsztatowych w dziedzinie techniki aktorskiej poruszone zostaną obszary:
praca nad zdrową emisją głosu, praca z repertuarem,  indywidualna praca nad piosenką, ruch sceniczny, praca z mikrofonem, praca nad dykcją, praca nad prawidłowym oddechem, praca nad interpretacją utworów, praca nad artykulacją, dynamiką, frazowaniem, improwizacja głosem, techniki relaksacyjne związane z opanowaniem stresu, wynikającego z wystąpień publicznych, swoboda w wystąpieniu scenicznym, rehabilitacja głosu, higiena głosu, psychologia głosu.


W dziedzinie teatru uwzględnione zostaną metody pracy typowe dla działań improwizowanych, a więc: metoda „burzy mózgów”, pogadanka, ogląd i uczestnictwo, improwizacja werbalna i niewerbalna. Będą to również techniki typowe dla działań opartych na metodzie dramy: technika ekspresji i plastyki ciała, technika ruchowo-cielesna, techniki aktorskie (metodami K. Stanisławskiego oraz M. Czechowa), a także odpowiednie konwencje wypowiedzi werbalnej (narracja, wypowiedź uzewnętrzniona, monolog wewnętrzny, kwestia filmowa, chwila prywatna wg Lee Strasberga, wywiad, wypowiedź świadka zdarzenia itd.)

Osoby zaangażowane w projekt 

Adam Wrzesiński – długoletni aktor łódzkiej offowej Grupy Teatralnej „Dziewięćsił”, recytator, reżyser, pedagog, instruktor dramy od 2006 r. Od 2011 roku prowadzi własną niezawodową grupę teatralną pn. Teatr YETA oraz cieszące się popularnością indywidualne i grupowe warsztaty teatralne realizowane metodą dramy. Warsztat ten, to jego autorski projekt z zakresu psychologii gry w procesie tworzenia roli teatralnej.

Po zakończonym cyklu warsztatów ich uczestnicy będą: 

 • potrafić opanować i pozytywnie wykorzystać stres związany z wystąpieniem publicznym,
 • umieć przeprowadzić własną rozgrzewkę wokalną i ruchową,
 • mieć kontrolę nad swoim aparatem artykulacyjnym,
 • umieć skupić się na wykonaniu zadania, w pewnej niezależności od warunków otoczenia i ilości bodźców zewnętrznych,
 • mieć świadomość użycia gestu i mimiki na scenie, w sposób swobodny poruszać się po scenie i wykonywać zadania aktorskie o zróżnicowanym stopniu trudności,
 • kreować postać w elementarnym zadaniu aktorskim w sposób zgodny ze swoimi predyspozycjami, możliwościami oraz potencjałem twórczym;
 • umieć posługiwać się w działaniu twórczym na scenie improwizacją (tekstową, werbalną i niewerbalną),
 • w sposób nieskrępowany realizować elementarne zadania aktorskie,
 • bez większych przeszkód brać udział w improwizowanych scenkach i etiudach scenicznych, zarówno solowych, jak i w parach oraz większych grupach,
 • znać zasady zdrowego, higienicznego używania głosu na co dzień i w sytuacjach publicznych,
 • świadomie i poprawnie pracować z mikrofonem,
 • znać zasady śpiewu solowego i zespołowego, w tym śpiewu wielogłosowego,
 • potrafili utrzymać rytm i frazę wykonywanego utworu wokalnego,
 • znać metody autorelaksacji i relaksacji pomocnej w mentalnym wyciszeniu po działaniu na scenie oraz skupieniu przed jego wykonaniem;